ชัยภูมิ เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบาน
(1 วัน เดินทาง ไปเช้า - เย็นกลับ)

ทุ่งเขาพังเหย สุดแผ่นดิน ลานป่าหินงาม เที่ยวชมไร่องุ่นฮอลิเดย์ปาร์ค สักการะหลวงปู่โต

     บริษัท บางกอกสไมล์เทรเวล จำกัด ขอเชิญทุกท่านท่านสัมผัสบรรยากาศของขุนเขา ด้วยตัวท่าน
เองที่มิอาจลืมเลือน
ได้กับ “บัวสวรรค์” ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เขาพังเหย ปีละครั้ง บานสะพรั่ง
ทั่วทั้งทุ่ง แลลานหินเทพสถิตย์ งามแปลกตา...
 

กำหนดการเดินทาง
04.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
05.00 น.

ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ จ.ชัยภูมิ
บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถระหว่างเดินทาง (1)

08.00 น. เดินทางถึง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
08.30 น.

เดินทางมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต ชม จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน
(สุดแผ่นดิน ดินแดนสองภาค)
เป็นชะง่อนหน้าผา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 846 เมตร จากจุดนี้ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ซับลังกา จ.ลพบุรี ที่อยู่เบื้องล่าง จากนั้นนำท่านชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือบัวสวรรค์
ที่บานสะพรั่งบนทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว โดยมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป
บนยอดเขาพังเหยท่านสามารถ ชมความงามของดอกกระเจียวได้ทั้งสองข้างทาง
ตลอดแนวทางที่เดิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
ลานหินงาม  ชมความสวยงามซึ่งเกิด
จากการกัดเซาะโดยแรงลม และฝนเป็นเวลานับล้านปี จึงเกิดหินรูปร่างแปลกตา เช่น
หินรูปตะปู หินเรดาห์ หินรูปแม่ไก่ ฯลฯ เดินชมตามอัธยาศัย
เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวน่านน้ำ (2)
13.00 น.

เดินทางสู่ ไร่องุ่นฮอลิเดย์ปาร์ค  ชมสวนองุ่นที่กว้างใหญ่กว่า 2,000 ไร่ นั่งรถชม
และสัมผัส องุ่นอย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วเชิญท่านซื้อของฝากจากไร่ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
นำท่านสักการะรูปหล่อทองเหลือง
รมดำของ สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่
วัดโนนกุ่ม

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. นำท่านผู้มีเกียรติ เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…
 


อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปเหมา (คน) 2-3 4-5 6-7 8-10 Join
ราคา/คน (บาท) 2.750 2.250 1.750 1.250 1.250

กำหนดการเดินทาง

Program ชัยภูมิ เทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบาน
Duration 1 วัน ไปเช้า-กลับเย็น โดยรถปรับอากาศ
กรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ตลอดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม
กรุ๊ปจอย -

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ช/ตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดเส้นทาง
2.
ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4.
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 200,000 บาท
5. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.
ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม,
ค่าโทรศัพท์,
    ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
แปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง และมัดจำล่วงหน้าท่านละ 500 บาท ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระทั้งหมดในวันเดินทาง
2. โอนเงินเข้าบัญชี
(ออมทรัพย์)
3. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาโทรแจ้งชื่อ-นามสกุล กับทางบริษัทฯ หรือแฟกซ์ใบสลิปการโอน
    พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล
 
 
www.bangkoksmiletravel.comm